<% SetCounter("ssqzst") %> <% function getNums(str,num) if len(str)=0 then exit function dim i,isum isum=0 for i=1 to len(str) if instr(i,str,num)>0 then isum=isum+1 i=CInt(instr(i,str,num)) end if next getNums=isum end function Dim I,J,MaxQihao,MinQihao MinQihao = Request.Form("select") MaxQihao = Request.Form("select2") If MinQihao = "" Then MinQihao = CLng(ReturnMaxQi()) - 30 End If If MaxQihao = "" Then MaxQihao = CLng(ReturnMaxQi()) End If %>

【福彩3d大小奇偶走势图】福彩3D走势图带试机号

期到 期 
<% Dim ListQihaoArr,FirstNumArr,SecondNumArr,ThirdNumArr,OddAndEvenNum,LargAndLessArr,TestNumberArr ListQihaoArr= ListLast(MinQihao,MaxQihao,0) FirstNumArr = ListLast(MinQihao,MaxQihao,1) SecondNumArr = ListLast(MinQihao,MaxQihao,2) ThirdNumArr = ListLast(MinQihao,MaxQihao,3) OddAndEvenNum = OddAndEven(FirstNumArr,SecondNumArr,ThirdNumArr) NumLink = ZFLink(FirstNumArr,SecondNumArr,ThirdNumArr) TestNumberArr = GetTestNumber(ListQihaoArr) JQNumberArr=GetJQNumber(ListQihaoArr) ReDim SumArr(Ubound(FirstNumArr)) For I = 0 To Ubound(ListQihaoArr) -1 Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" For A = 1 to 3 if A mod 2 = 0 then O = "#FFAEB9" else O = "#FFE4E1" end if If Cint(mid(NumLink(I),A,1)) >= 5 and Cint(mid(NumLink(I),A,1)) mod 2 <> 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if If Cint(mid(NumLink(I),A,1)) >= 5 and Cint(mid(NumLink(I),A,1)) mod 2 = 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if If Cint(mid(NumLink(I),A,1)) <= 4 and Cint(mid(NumLink(I),A,1)) mod 2 <> 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if If Cint(mid(NumLink(I),A,1)) <= 4 and Cint(mid(NumLink(I),A,1)) mod 2 = 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if Next SumArr(I) = CInt(FirstNumArr(I)) + CInt(SecondNumArr(I)) + CInt(ThirdNumArr(I)) Response.Write "" If Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) >= 5 and Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) mod 2 <> 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if If Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) >= 5 and Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) mod 2 = 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if If Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) <= 4 and Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) mod 2 <> 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if If Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) <= 4 and Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) mod 2 = 0 then Response.Write "" else Response.Write "" end if Response.Write "" next Response.Write "" for L = 1 to 25 Response.Write "" next Response.Write "" %>
期号 3d试机号 3d开奖号 类型 百位大小奇偶走势图 十位大小奇偶走势图 个位大小奇偶走势图 和值 合尾大小奇偶走势图
大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶
" & ListQihaoArr(I) & "" & TestNumberArr(I) & "" & FirstNumArr(I) & "" & SecondNumArr(I) & "" & ThirdNumArr(I) & "" & JQNumberArr(I) & "" & Cint(mid(NumLink(I),A,1)) & "" & Cint(mid(NumLink(I),A,1)) & "" & Cint(mid(NumLink(I),A,1)) & "" & Cint(mid(NumLink(I),A,1)) & "" & SumArr(I) & ""& Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) &""& Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) &""& Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) &""& Cint(mid(FormatNum(SumArr(I)),2,1)) &"
预 选 号→
预 选 号→
预 选 号→
期号 3D试机号 类型 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 大奇 大偶 小奇 小偶 和值 大奇 大偶 小奇 小偶
3D开奖号 百位大小奇偶走势图 十位大小奇偶走势图 个位大小奇偶走势图 合尾大小奇偶走势图